αποτελέσματα


Τα απτά αποτελέσματα / αναμενόμενα παραδοτέα του έργου GLEAN συνίστανται στα εξής:

  • τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην προώθηση της απασχολησιμότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • την ανάπτυξη Προγράμματος Απασχολησιμότητας / Επιχειρηματικότητας για ΝΕΕΤs (NEET Employability/Entrepreneurship Programme / NEEP), ενός διατομεακού πρόγραμματος μάθησης για την ανάπτυξη των τεχνικών και δεξιοτήτων
  • την ενεργοποίηση 3 μαθησιακών διαδρομών σε 3 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το θέμα των ΝΕΕΤs: Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία
  • στην εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την υιοθέτηση του Προγράμματος NEEP από περαιτέρω ιδρύματα
  • την εξασφάλιση της απασχόλησης για τουλάχιστον 50% των νέων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εντός 3 μηνών από τη λήξη του έργου

Τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι άμεσα συνδεδεμένa με τα λεγόμενα «πνευματικά αποτελέσματα» (intellectual outputs), όπως περιγράφονται στην πρόταση του έργου GLEAN. Τα πνευματικά αποτελέσματα συμπίπτουν με τα απτά παραδοτέα, τα όποια πραγματικά προϊόντα και τα σημαντικά, ως προς τη δυνατότητα αφομοίωσης των αποτελεσμάτων του έργου από άλλους οργανισμούς, αποτελέσματα του έργου. Παράλληλα με τα πνευματικά αποτελέσματα, προβλέπονται δράσεις διαχείρισης και δράσεις πολλαπλασιασμού/διάδοσης του έργου ενώ αποφασίζονται μελλοντικές πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Τα πνευματικά αποτελέσματα του έργου GLEAN είναι

  • O1 // Μελέτη με τίτλο «ΝΕΕΤs και γεωργία: μια νέα προσέγγιση για απασχολησιμότητα/επιχειρηματικότητα» για την ανάλυση του θέματος, την καταγραφή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών και τον εντοπισμό στοιχείων προς ένταξη στο πρόγραμμα NEEP
  • O2 // Σχεδιασμός της δομής και της μαθησιακής αρχιτεκτονικής του Προγράμματος Απασχολησιμότητας/Επιχειρηματικότητας για ΝΕΕΤs (NEEP)
  • O3 // Ανάπτυξη του μαθησιακού/διδακτικού/εκπαιδευτικό υλικού του NEEP και των εργαλείων αξιολόγησης
  • O4 // Υλοποίηση πιλοτικών μαθημάτων/εργαστηρίων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Το πρόγραμμα αποτελείται από 700 ώρες μελέτης που απαρτίζονται από: περίπου 100 ώρες για την απόκτηση «μαλακών» δεξιοτήτων (ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ξένες γλώσσες, διαχείριση, κ.ά.); περίπου 400 ώρες πρακτική εξάσκηση σε αγρόκτημα και περίπου 200 ώρες ατομικής μελέτης
  • O5 // Σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών και προτάσεων για την υιοθέτηση του NEEP, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για πολιτικά μέτρα και δράσεις στον αγροτικό τομέα με στόχο την κοινωνική ένταξη