επαγγελματικές προοπτικές στον αγροτικό τομέα

Growing Levels of Employability | Entrepreneurship in Agriculture for NEETs


  • Είσαι νέος/α (18-24 χρονών);
  • Βρίσκεσαι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ)?
  • Ψάχνεις για εναλλακτικές επαγγελματικές οδούς?

Το GLEAN ανοίγει το δρόμο για μια καριέρα στον αγροτικό τομέα


Το ευρωπαϊκό έργο GLEAN που υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις αποδεδειγμένα πολύτιμες προοπτικές και την προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα για την απασχολησιμότητα και να ανοίξει επαγγελματικούς δρόμους στη γεωργία για νέους που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη.

Το GLEAN εισάγει μια καινοτόμο, συμμετοχική προσέγγιση για την εκμάθηση του αγροτικού επαγγέλματος. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος που συνδυάζει εκμάθηση σε τάξη και διαδικτυακή, αυτο-μάθηση με έμφαση στην πρακτική εμπειρία.

Ειδικότερα, το GLEAN:

απευθύνεται σε νέους από μειονεκτικές ομάδες, όπως νέοι και νέες εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γνωστοί/-ές ως ΝΕΕΤs (Not in Education, Employment or Training), και μακροχρόνια άνεργοι/-ες

αξιοποιεί τις τεράστιες προοπτικές του αγροτικού τομέα για αύξηση της απασχολησιμότητας, όπως έχουν καταγραφεί

προωθεί τον κοινωνικό ρόλο της γεωργίας

προτείνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης με στόχο την εκμάθηση του αγροτικού επαγγέλματος

στοχεύει:

  • στη συλλογή βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην προώθηση της απασχολησιμότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • στην ανάπτυξη Προγράμματος Απασχολησιμότητας / Επιχειρηματικότητας για ΝΕΕΤs (NEET Employability / Entrepreneurship Programme / NEEP), ενός διατομεακού πρόγραμματος μάθησης για την ανάπτυξη των τεχνικών και δεξιοτήτων
  • στην ενεργοποίηση 3 μαθησιακών διαδρομών σε 3 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το θέμα των ΝΕΕΤs: Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία
  • στην εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την υιοθέτηση του Προγράμματος NEEP από περαιτέρω ιδρύματα